Nahlížení do katastru nemovitostí online

katastr nemovitostí online, výpisy z katastru nemovitostí, katastrální mapy, katastrální úřad ČR

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Vážení, dovolujeme si vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování vašich osobních údajů v naší organizaci.

Kontaktní adresa správce

Správcem vašich osobních údajů je Společnost Milenium Projekt s.r.o., IČO: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady, (dále jen Milenium Projekt)

Milenium Projekt jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

 1. Zajištění interních procesů,
 2. Administrace smluvní závazkové agendy,
 3. Zasílání newsletterů a aktualizaci webových stránek,
 4. Administrace kontrolních procesů.

Nezbytné osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění smluvních a dalších právních povinností, které se na Milenium Projekt, vztahují.

Osobní údaje nejsou, kromě našich smluvních partnerů, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelů), jako například osoby zajišťující technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelé datových úložišť, poskytovatelé poštovních služeb, poskytovatelé zaměstnaneckých benefitů, marketingových služeb, mzdového účetnictví, předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Milenium Projekt, uložena právním předpisem, anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů v Milenium Projekt, nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu se zákonem k archivaci.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud jsou v Milenium Projekt zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Milenium Projekt., informaci o zpracování osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v Milenium Projekt
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Milenium Projekt, s.r.o., jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Milenium Projekt, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Milenium Projekt.;
 • podat stížnost dozorovému orgánu, Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V Praze dne 11.9.2021

Milenium Projekt s.r.o., IČ: 08381887, se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady